شرکت های تابعه

گروه اقتصادی

کارگزاران پارس

گروه معدنی

کارگزاران پارس

گروه مالی

کارگزاران پارس

گروه اقتصادی کارگزاران پارس

گروه اقتصادی کارگزاران پارس (( نام قدیم: توکا تجارت نریمان )) از شرکت های تابعه مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) بوده که در اسفندماه 1391 تاسیس گردیده است. شرکت کارگزاران پارس 99% سهام این شرکت را در مالکیت خود دارد. موضوع فعالیت شرکت گروه اقتصادی بطور خلاصه؛ انجام کلیه فعالیت های اقتصادی، خرید و فروش سهام، انجام فعالیت های بازرگانی و … است .

اعضای هیئت مدیره

گروه معدنی کارگزاران پارس

گروه معدنی کارگزاران پارس (سهامی خاص) از شرکت های تابعه مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس ( سهامی عام ) بوده که دردیماه 1399 تاسیس گردیده است. شرکت کارگزاران پارس 99% سهام این شرکت را در مالکیت خود دارد .

موضوع فعالیت شرکت گروه اقتصادی بطور خلاصه؛ انجام کلیه فعالیت های مربوط به پی جویی و اکتشاف ، جستجوی معادن و محدوده ها و ثبت آنها و… است.

اعضای هیئت مدیره

گروه مالی کارگزاران پارس

گروه مالی کارگزاران پارس (سهامی خاص) از شرکت های تابعه مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس ( سهامی عام ) بوده که در بهمن ماه 1399 تاسیس گردیده است. شرکت کارگزاران پارس 99% سهام این شرکت را در مالکیت خود دارد.

موضوع فعالیت شرکت گروه مالی بطور خلاصه؛ ارائه خدمات مدیریت ,مشاور مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سایت های فروش برای کلیه پروژه ها ، مهندسی مالی و تجزیه و تحلیل و خرید و فروش سهام است.

اعضای هیئت مدیره