اخبار

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به 1397/12/29

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)  شماره ثبت 23212   شناسه ملی… ادامه »آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به 1397/12/29